Dodací podmínky

Směrnice pro dodávání a označování vstupních materiálů (Werbeversand)

Tato směrnice platí pro všechny dodávky zboží. Odchylky lze v jednotlivých případech stanovit předem.

1. Dodací adresa:

Při dodávání materiálů musí být na všech dodacích listech a průvodních dokladech ke zboží vždy úplně a čitelně uvedena tato adresa:

KS-Europe s.r.o.
Komenského 598
33203 Šťáhlavy
Česká republika

Nahlášení na vrátnici.

2. Dodací list:

Zboží může být přijato pouze tehdy, pokud je k dodávce přiložen dodací list s následujícími údaji:

 • Dodavatel a adresa
 • Datum odeslání / datum dodání
 • Naše číslo objednávky (pokud je známo)
 • Zadavatel, datum objednávky, číslo objednávky, název projektu
 • Celkový počet kusů v zásilce, případně údaje o zbývajícím množství.
 • Počet kusů na dodací jednotku
 • Celkový počet palet a celkový počet volných balíků
 • Označení výrobku a materiálu včetně čísla verze

3. Paletový lístek:

Palety musí být opatřeny paletovým lístkem na jedné dlouhé a jedné krátké straně. Měl by obsahovat následující informace:

 • Dodavatel
 • Objednavatel
 • Počet kusů na paletě
 • Označení výrobku a materiálu včetně čísla verze

4. Časy příjmu / dosažitelnost:

Zboží lze doručit v následujících časech (kromě státních svátků):

Pondělí
06.00 hodin až 24.00 hodin

Úterý až pátek
00.00 hodin až 24.00 hodin

Sobota
00.00 hodin až 04.00 hodin

Dodání veškerého zboží probíhá zásadně v objednaném termínu dodání, ve výjimečných případech maximálně 2 pracovní dny předem. Při nákladu vyšším než 500 000 kusů musí být dodávky prováděny podle pevného harmonogramu dodávek předem dohodnutého s KS-Europe.
Pokud jde o pořadí příjmu zboží, mají oznámené termíny v rámci dohodnutého časového okna vždy přednost před případnou čekací listinou.

Dřívější nebo pozdější dodávky lze akceptovat pouze v individuálně dohodnutých případech.
Společnost KS-Europe si vyhrazuje právo účtovat odpovídající dodatečnou práci.
Kompletní dodávky v nákladních vozech by měly být oznámeny alespoň 24 hodin (lépe 48 hodin) předem s uvedením data a času příjezdu (+/- 1 hodina) prostřednictvím e-mailu: palaviso@ks-europe.com, aby se minimalizovala doba vyřízení.

5. Informace k dodávce:

Při dodávce se kamiony vykládají přes rampy, vykládka z boku je možná pouze ve výjimečných případech po dohodě. Při přejímce zboží lze potvrdit pouze počet dodaných palet, kartonů atd. a vnější neporušenost přepravního obalu. Poškození zboží při dodání potvrdí řidič na nákladním listu / dodacím listu.

6 . Jednodruhové dodávky

Musí být dodávána balení stejného druhu. V jednom balení nesmí být smícháno několik různých položek. Každé balení musí být na vnější straně na obou koncích zřetelně označeno číslem výrobku a počtem kusů v balení. Pokud se množství v balení změní, musí být tato informace zřetelně viditelná na paletě a na balení.

7. Pomůcky pro nakládání a balení:

Všechny dodávky se uskutečňují na paletách Euro-Pool o rozměrech 1200×800 mm. Tyto palety musí být vyměnitelné podle směrnice UIC 435-4. Palety Euro Pool se vyměňují v oddělení příjmu zboží ihned po dodání, pokud nejsou poškozené. Dodání na nevratných paletách je možné pouze po předchozí dohodě.

Pokud je množství dodávky nedostatečné, mohou být dodány i jednotlivé krabice, přičemž je třeba dodržet body 4 a 5. Maximální hmotnost jednotlivých balení nesmí překročit 20 kg.
Gitterboxy a jiné přepravní obaly se nevyměňují.

8. Požadavky na materiál pro další technické zpracování:

Všechny dodané materiály musí být takového typu a tvaru, aby bylo zajištěno dokonalé okamžité zpracování bez nutnosti další ruční přípravy. Materiály, které jsou slepené z důvodu příliš čerstvé tiskové barvy nebo jsou deformované v důsledku okrajů, stlačených záhybů nebo posunutých kulatých hřbetů, se nesmí strojově zpracovávat. Musí být splněny také následující požadavky:

 • Ořez: pravoúhlý a stejně velký, bez blokování (elektrostatický náboj) a slepení (příliš čerstvý inkoust).
 • Výška vrstev: nezkřížené vrstvy s rovnými hranami by měly mít výšku 80 až 100 mm;
  není žádoucí svazování nebo balení jednotlivých vrstev.
 • Speciální produkty: Bez předchozí kontroly nelze zaručit zpracování 3D příloh nebo vzorků výrobků.

Další specifické požadavky v závislosti na reklamním prostředku jsou následující:

Tiskové archy, obaly katalogů

 • Standardní dodávka tiskařských produktů se provádí jako dodávka v balíku.
 • Palety musí být zajištěny strečovou fólií (v případě potřeby musí být paleta dvakrát přelepena PET páskou). U tiskařských výrobků a příloh tloušťkou výrobku < 1 mm musí být palety dodatečně zajištěny ochrannými rohy.
 • Dodávka tiskovin mimo standard (volně na paletě) je zpoplatněna a musí být společnosti KS-Europe oznámena před dodáním

Přílohy, katalogy

Přílohy s tloušťkou produktu do 2 mm

 • mezi vrstvy palet vždy použijte prokladový papír
 • Přílohy (jednotlivé svazky) nebalit do fólie nebo papíru a nepřevazovat páskou
 • Přílohy urovnané ve stohu titulem nahoru a uzavřenou hranou v jednom směru.
 • V případě personalizovaných příloh musí být vždy předem dohodnuto odpovídající pořadí ukládání a orientace (adresa viditelná shora/zdola).
 • Pokud je nutné stoh zkřížit, vždy tak činit nadpisem směrem nahoru, uzavřené hrany lze pootočit maximálně o 180°, pokud jsou ve stohu.
 • Přípustná výška vrstvy: 80-150mm

Katalogy s tloušťkou výrobku >2 mm až <=35 mm

 • Analogicky jako u „příloh s tloušťkou <=2 mm“ viz výše, s výjimkou:
 • Katalogy ve stohu titulem dolů.
 • V případě personalizovaných příloh musí být vždy předem dohodnuto odpovídající pořadí ukládání a orientace (adresa viditelná shora/zdola).

3D-přílohy, vzorky zboží

 • Dodávka v krabicích, výrobky musí být umístěny na europaletách v jednom směru.
 • Je nezbytné, aby bylo k dispozici odpovídající prohlášení o zatížení nebo stohovatelnosti hotových zásilek. Pokud nejsou stohovatelné, budou zvýšené náklady fakturovány.

Nekonečné role papíru

 • Dodávka na europaletách upevněných klíny a zabalených do fólie proti znečištění, minimálně 2krát přelepených PET páskou.
 • Vnitřní průměr válcové dutinky: 70 mm

Personalizace laserovým potiskem

 • Maximální průměr role: 1 300 mm (doporučujeme 1 200 mm z důvodu možného poškození role).
 • Maximální šířka potisknutelného papíru: 463 mm bez kolíkového / 457 mm s kolíkovým podáváním
 • Maximální hmotnost role: 800 kg

Další zpracování skládáním

 • Maximální průměr role: 1 100 mm
 • Maximální šířka potisknutelného papíru: 510 mm bez kolíkového / s kolíkovým podáváním
 • Maximální hmotnost role: 630 kg

Samolepící štítky v roli

 • Před dodáním samolepicích etiket v rolích je třeba s KS-Europe dohodnout typ, vnější průměr a směr navíjení.
 • na rolích musí být vždy uveden počet navinutých štítků
 • Vložení rolí do Eurotainerů a zajištění proti sklouznutí během přepravy.
 • Maximální šířka štítku: 150 mm
 • Jádro cívky: 76 mm

  Bez personalizace

  • Maximální průměr role: 380 mm

  Pro personalizaci

  • Maximální průměr role: 280 mm

Fólie

 • Dodávka ve vzpřímené poloze na europaletách zabalených do fólie na ochranu před znečištěním.
 • Označení štítkem na jádru role s uvedením dodavatele, typu fólie, formátu, tloušťky a množství.
 • Maximální průměr role: 400 mm
 • Vnitřní průměr jádra role: 76 mm
 • Maximální hmotnost role: 75 kg

9. Skládání palet:

Palety musí být zabaleny bez přesahu. Vydutí nebo vychýlení nákladu v důsledku sklouznutí a poškození při přepravě je třeba zabránit účinným přepravním zajištěním. Při upevňování palet pomocí strečové fólie musí být zajištěno pevné spojení s nosičem nákladu dostatečným ovinutím patek. Při sestavování palet je třeba, pokud možno, dodržovat vrstvené stohování. Vzhled stohování palety musí být rovný a, pokud možno, ve stejné výšce, aby bylo možné palety stohovat. To platí zejména pro množství větší než 33 palet. Maximální výška palety je 130 cm, maximální hmotnost palety je 900 kg (v závislosti na výrobku na paletě, viz bod 8). Při páskování palety dbejte na to, aby okraje příloh nebyly poškozené nebo ohnuté. Palety musí být na ložné ploše přívěsu vždy nakládány v příčném směru, nikoliv v podélném.

10. Povolené balicí materiály a obaly

Povolené materiály jsou lepenka, fólie, ocelové pásky nebo plastové pásky (PE), krycí desky a samolepky, které nebrání recyklaci materiálu. Kompozitní materiál není povolen. Za přímé balení zboží ve formě balení jednotlivých produktů a/nebo balení skupin produktů odpovídá dodavatel. Dodavatel zajistí, aby se zboží dostalo na místo určení v řádném stavu, a to výběrem vhodného obalu, upevněním nákladové jednotky a pomůcek pro nakládku. Platí příslušná ustanovení Zákona o recyklaci a nařízení o obalech. Všechny materiály pro balení musí být dle zákonných požadavků jednoznačně označeny příslušnými symboly materiálů.

11. Odchylky / výhrada převzetí:

Dodávky odchylující se od této směrnice jsou spojeny se značnými vícenáklady při příjmu zboží. KS-Europe si proto vyhrazuje právo odmítnout převzetí zboží nebo účtovat dodavateli nezbytné dodatečné výdaje.

Stav: září 2022