Dodací podmínky

Směrnice o dodávkách a označení doručeného materiálu (Werbeversand)

Tato směrnice platí pro všechny dodávky zboží. Odchylky lze v jednotlivých případech stanovit předem.

1. Dodací adresa:

Při doručování materiálů musí být na všech dodacích listech a průvodních dokladech ke zboží kompletně a čitelně uvedena vždy následující adresa:

KS-Europe s.r.o.
Komenského 598
332 03 Šťáhlavy
Česká republika

Ohlášení na vrátnici.

2. Dodací list:

Zboží lze přijmout, pouze pokud je k dodávce přiložen dodací list s těmito údaji:

• Dodavatel a adresa
• Datum odeslání / datum dodání
• Naše číslo zakázky (pokud je známo)
• Objednatel, datum objednávky, číslo objednávky, označení projektu
• Celkový počet kusů v zásilce, příp. údaje o zbývajícím množství
• Počet kusů v přepravní jednotce
• Celkový počet palet a celkový počet samostatných balení
• Označení výrobku a materiálu včetně čísla verze

3. Paletový štítek:

Palety musí být opatřeny paletovým štítkem na jedné dlouhé a jedné krátké straně. Tento štítek by měl obsahovat následující informace:

• Dodavatel
• Číslo objednávky
• Počet kusů na paletě
• Označení výrobku a materiálu včetně čísla verze

4. Doba pro příjem zboží / dostupnost:

V níže uvedené době může probíhat dodávka zboží (vyjma svátků):

pondělí
06.00 až 24.00 hodin

úterý až pátek
00.00 až 24.00 hodin

sobota
00.00 až 04.00 hodiny

Dodávka veškerého zboží probíhá zásadně v objednaném dodacím termínu, ve výjimečných případech max. 2 pracovní dny před tímto termínem. U nákladů nad 500 000 kusů je bezpodmínečně nutné dodávat v souladu s pevným harmonogramem dodávky, který byl předem odsouhlasen s KS-Europe.
Ohledně pořadí při příjmu zboží mají dodávky sjednané pro dané časové okno vždy přednost před případným čekacím seznamem.

Dodávky, které dorazí dříve nebo později, lze přijmout pouze v odsouhlasených individuálních případech. KS-Europe si vyhrazuje právo účtovat odpovídající dodatečné náklady. Celovozové dodávky by měly být nahlášeny nejméně 24 hodin (lépe 48 hodin) předem spolu s datem a časem příjezdu (+/- 1 hodina), a to na e-mail: palaviso@ks-europe.com, aby se tak minimalizovaly doby zpracování.

5. Informace k dodávce:

Při dodání jsou nákladní vozy vykládány přes rampy, vykládka ze strany vozu je možná pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě. Při převzetí zboží lze potvrdit pouze počet palet, krabic atd., jakož i vnější neporušenost přepravního obalu. Poškození zboží při dodání si KS-Europe nechá potvrdit řidičem na nákladním listu / v dodacím listu.

6. Dodávky tříděné podle druhu:

Balicí jednotky je nutné dodávat roztříděné podle daného druhu. V jedné přepravní jednotce nesmí být smícháno více produktů. Každá balicí jednotka musí být zvnějšku na čelní straně dobře viditelně označena číslem produktu a množstvím obsaženém v balicí jednotce. Při změně množství v balicí jednotce musí být tato informace jasně patrná na paletě a balicí jednotce.

7. Nakládací pomocné prostředky a obaly:

Všechny dodávky se provádějí na europaletách 1 200 x 800 mm. Tyto palety musí být vyměnitelné podle směrnice UIC 435-4. Pokud nevykazují žádné poškození, proběhne výměna palet bezprostředně po dodání při příjmu zboží Dodání na jednocestných paletách je možné pouze po předchozí domluvě.

Pokud není dodané množství dostatečné, mohou být dodány i jednotlivé kartony, přičemž je třeba dodržovat pokyny dle bodu 4 a 5. Maximální hmotnost jednotlivých balíků nesmí překročit 20 kg. Gitterboxy a jiné přepravní obaly se nevyměňují.

8. Požadavky na materiál pro další technické zpracování:

Veškeré dodané materiály musí svým druhem a tvarem zajišťovat bezchybné a okamžité zpracování, aniž by byla nezbytná dodatečná manuální úprava. Materiály, které jsou z důvodu příliš čerstvé tiskové barvy slepené nebo vykazují špatné hrany, záhyby od pomačkání nebo posunutý hřbet, není možné strojově zpracovat. Kromě toho je nutné splnit následující předpoklady:

Ořez: pravoúhlý a ve stejném formátu, bez obtížného oddělování (elektrostatický náboj) a slepení (příliš čerstvá barva)
Výšky vrstev: nezkřížené vrstvy, okraj na okraj, by měly být vysoké od 80 do 100 mm, převázání nebo balení jednotlivých vrstev není žádoucí
Speciální produkty: Bez předchozí kontroly není možné přislíbit zpracování 3D příloh nebo vzorků zboží

Ostatní specifická zadání v závislosti na reklamních prostředcích platí následovně:

Tiskové archy, obálky katalogů

• Standardní dodávka tiskovin je v tyčích.
• Palety je třeba zafixovat pomocí strečové fólie (v případě potřeby paletu ještě dvakrát ovázat PET páskou). U tiskovin a příloh s tloušťkou produktu < 1 mm je třeba palety zajistit navíc pomocí ochranných rohů.
• Dodání tiskovin mimo rámec normy (volně na paletě) je spojeno s náklady a je nutné jej v KS-Europe ohlásit před dodáním.

Přílohy, katalogy

Přílohy s tloušťkou produktu do 2 mm
• mezi vrstvy palet vždy použijte prokladový papír
• přílohy (jednotlivé svazky) nebalit do fólie nebo papíru a nepřevazovat páskou
• přílohy urovnané ve stohu titulem nahoru a uzavřenou hranou v jednom směru;
pokud je nutné otočit stoh, pak vždy titulem nahoru,
uzavřené hrany mohou být ve stohu otočeny max. 1 krát o 180°
• Přípustná výška vrstvy: 80-150mm

Katalogy (>2 do <=35 mm)
• Analogicky jako u „příloh s tloušťkou <=2 mm“ viz výše, s výjimkou:
• Katalogy ve stohu titulem dolů

3D přílohy, vzorky zboží

• Dodání v kartonech, produkty jsou položeny na europaletách v jednom směru.
• K dispozici musí být nezbytně příslušné pokyny ohledně zatížitelnosti resp. stohovatelnosti hotových zásilek. Pokud nejsou stohovatelné, pak budou vyúčtovány vícenáklady.

Nekonečné papírové role

• dodání na europaletách fixovaných klíny a zabalených v ochranné fólii proti znečištění, nejméně dvakrát ovázaných PET páskou
• vnitřní průměr dutinky role: 70 mm

Personalizace pomocí laserového tisku
• maximální průměr role: 1.300 mm (doporučujeme 1.200 mm – kvůli možnému poškození role)
• maximální potisknutelná šířka papíru: 463 mm pinless / 457 mm pinfeed
• maximální hmotnost role: 800 kg

Další zpracování – falcování
• maximální průměr role: 1 100 mm
• maximální potisknutelná šířka papíru: 510 mm pinless / pinfeed
• maximální hmotnost role: 630 kg

Samolepicí etikety na roli

• Před dodáním samolepicích etiket na rolích musí být s KS-Europe odsouhlasen typ, vnější průměr a směr návinu.
• Role vždy opatřit údajem o počtu navinutých etiket.
• Role umístit do eurotaineru a zajistit proti posunutí během přepravy.
• Maximální šířka etiket: 150 mm
• Dutinka role: 76 mm

Bez personalizace
o maximální průměr role: 380 mm

Určené k personalizaci
o maximální průměr role: 280 mm

Fólie

• dodání nastojato na europaletách přebaleno ve fólii proti znečištění
• označení etiketou v dutince role s údaji o dodavateli, typu fólie, formátu, tloušťce a množství
• maximální průměr role: 400 mm
• vnitřní průměr dutinky role: 76 mm
• maximální hmotnost role: 75 kg

9. Uspořádání palet:

Palety je nutné zabalit bez přesahu. S pomocí účinného zabezpečení pro přepravu je třeba vyloučit deformace vzniklé vyboulením nebo naklonění způsobené sesmeknutím nákladu a další škody při přepravě. Při zajištění palety pomocí strečové fólie musí být dostatečným ovinutím podstavce zabezpečeno pevné spojení s nosičem nákladu. Pokud je to možné, je při uspořádání palet třeba dodržet vázané skládání vrstev. Spodní paleta musí být shora plochá a pokud možno končit ve stejné výšce, tak aby bylo umožněno stohování palet. To platí zejména při množství vyšším než 33 palet. Maximální výška palety činí 130 cm, maximální hmotnost palety činí 900 kg (v závislosti na produktu na paletě, viz bod 8). Při páskování palet je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny nebo ohnuty hrany příloh. Palety se na ložnou plochu návěsu nakládají vždy v příčném směru, nikoliv v podélném směru.

10. Povolené obalové materiály a obaly

Povolené materiály jsou kartony, fólie, ocelové pásky nebo plastové pásky (PE), krycí dřevěné dekly a nálepky, které nebrání recyklaci materiálů. Kompozitní materiál není přípustný. Přímé balení zboží v podobě jednotlivých balení a/nebo skupinových balení je věcí dodavatele. Ten má svým výběrem příslušného způsobu balení, zabezpečení nákladové jednotky a pomůcek při nakládání zajistit, aby zboží dorazilo do místa určení v řádném stavu. Platí příslušná ustanovení německého zákona o odpadech a obalového řádu. Veškeré materiály použité k zabalení je nutné jednoznačně označit podle zákonných předpisů pomocí příslušných symbolů.

11. Odchylky / výhrady přijetí:

Dodávky odchylné od této směrnice jsou spojené se značnými vícenáklady při příjmu zboží. KS-Europe si proto vždy vyhrazuje právo odmítnout příjem zboží nebo účtovat dodavateli nezbytné vícenáklady.

Stav: červen 2020