Dodací podmínky

Směrnice o dodávkách a označení doručeného materiálu (Werbeversand)

Tato směrnice je platná pro všechny dodávky zboží. Odchylky je možné stanovit předem v jednotlivých případech.

1. Adresa dodání:

Při dodání materiálů je vždy nutné uvést následující úplnou a dobře čitelnou adresu na všech dodacích listech a průvodních dokladech ke zboží:

KS-Europe s.r.o.
Komenského 598
332 03 Šťáhlavy
Česká republika

Nahlášení u brány.

2. Dodací list:

Příjem zboží je možný pouze tehdy, pokud je k dodávce přiložen dodací list s následujícími údaji:

• dodavatel a adresa
• datum odeslání / Datum dodání
• naše rámcové číslo zakázky (pokud je známé)
• objednatel, datum objednávky, číslo objednávky, označení projektu
• celkový počet kusů v zásilce, příp. údaje k dosud zbývajícímu množství
• počet kusů na jednotku dodávky
• celkový počet palet a celkový počet volných balíků
• označení druhu zboží a materiálu vč. čísla verze

3. Paletový lístek:

Palety musí být vždy na jedné dlouhé a jedné krátké straně opatřeny paletovým lístkem. Ten by měl obsahovat následující údaje:

• dodavatel
• objednatel
• počet kusů na paletě
• označení druhu zboží a materiálu vč. čísla verze

4. Časy příjmu / dostupnost:

Zboží může být doručováno v následujících časech (s výjimkou svátků):

pondělí
6.00 hodin až 24.00 hodin

úterý až pátek
0.00 hodin až 24.00 hodin

sobota
0.00 hodin až 4.00 hodiny

Při nákladu vyšším než 500.000 kusů musí být plán dodání nutně předem odsouhlasen se společností KS-Europe. Dodání všeho zboží proběhne ve stanovený termín, nejdříve 2 pracovní dny před začátkem příslušného zpracování (začátek tisku, začátek falcování, začátek sešívání nebo začátek obálkování).

V pořadí příjmu zboží mají vždy přednost nahlášené termíny v rámci dohodnutého časového okna před případnou čekací listinou.

Dříve nebo později doručené dodávky mohou být přijaty pouze v odsouhlasených případech. KS-Europe si vyhrazuje právo naúčtovat příslušné dodatečné náklady. Kompletní dodávky nákladním automobilem by měly být ohlášeny nejméně 24 hodin (lépe 48 hodin) předem s uvedením data a času příjezdu (+/- 1 hodina) prostřednictvím e-mailu na: palaviso@ks-europe.com s cílem minimalizace doby potřebné k odbavení.

5. Informace k dodávce:

Při dodávce jsou nákladní automobily vykládány přes rampy, boční je možná pouze ve výjimečných případech a po dohodě. Při příjmu zboží je možné potvrdit pouze počet dodaných palet, kartonů atd. a dále vnější neporušenost přepravního obalu. Poškození zboží při dodání si nechává KS-Europe potvrdit od řidiče na nákladním listu / dodacím listu.

6. Druhově jednotná dodávka:

Dodané obalové jednotky musí být druhově jednotné. V jedné jednotce dodávky nesmí být smícháno více druhů zboží. Každá obalová jednotka musí být zvenku dobře viditelně označena po obou čelních stranách číslem zboží a množstvím obalových jednotek. Při změně počtů v obalové jednotce musí být tato informace jasně viditelná na paletě a obalové jednotce.

7. Pomůcky při nakládce a balení:

Všechny dodávky musí být prováděny na europool paletách o rozměrech 1.200 x 800 mm. Tyto palety musí být směnitelné podle směrnice UIC 435-4. Europool palety se, pokud nevykazují žádné poškození, vymění přímo po doručení v příjmu zboží. Dodání na jednorázových paletách je možné pouze po předchozí dohodě.

Při nedostatečném objemu dodávky je možné dodat také jednotlivé kartony, přičemž je třeba vzít v úvahu bod 4 a 5. Maximální hmotnost jednotlivých balíků nesmí přesáhnout 20 kg. Gitterboxy a jiné přepravní nádoby se nevyměňují.

8. Požadavky na materiál pro další technické zpracování:

Veškeré dodané materiály musí svým druhem a tvarem zajišťovat bezchybné a okamžité zpracování, aniž by byla nezbytná dodatečná manuální úprava. Materiály, které jsou slepené z důvodu příliš čerstvé tiskové barvy nebo deformované z důvodu špatné hrany, záhybů od pomačkání nebo posunutého hřbetu, není možné strojově zpracovat. Kromě toho je nutné splnit následující předpoklady:

Ořez: pravoúhlý a ve stejném formátu, bez obtížného oddělování (elektrostatický náboj) a slepení (příliš čerstvá barva)
Výšky vrstev: nezkřížené vrstvy, okraj na okraj, by měly být vysoké od 80 do 100 mm, převázání nebo balení jednotlivých vrstev není žádoucí
Přilepené produkty: Pohlednice apod. se lepí uvnitř do přílohy, zarovnané ve falcu u hlavičky nebo paty přílohy
Speciální produkty: Bez předchozí kontroly není možné přislíbit zpracování 3D příloh nebo vzorků zboží

Ostatní specifická zadání v závislosti na reklamních prostředcích platí následovně:

Tiskové archy, obálky katalogů
• Standardní dodávka tiskovin je v tyčích.
• Palety je třeba zafixovat pomocí strečové fólie (v případě potřeby paletu ještě dvakrát opásat PET páskou). U tiskovin a příloh s tloušťkou produktu < 1 mm je třeba palety zajistit navíc s pomocí ochranných rohů.
• Dodání tiskovin mimo rámec normy (volně na paletě) je spojeno s náklady a je nutné ho v KS-Europe ohlásit před dodáním.

Přílohy, katalogy

Přílohy s tloušťkou produktu do 2 mm
• mezi vrstvy palet vždy použijte prokladový papír
• přílohy (jednotlivé svazky) nebalit do fólie nebo papíru a nepřevazovat páskou
• přílohy urovnané ve stohu titulem nahoru a uzavřenou hranou v jednom směru;
pokud je nutné otočit stoh, pak vždy titulem nahoru,
uzavřené hrany jsou přitom ve stohu otočeny po každých 100 kusech o 180°

navíc u katalogů (2 – 6 mm)
• katalogy urovnané ve stohu titulem dolů a uzavřenou hranou v jednom směru;
pokud je nutné otočit stoh, pak vždy titulem dolů,
uzavřené hrany jsou přitom ve stohu otočeny po každých 20 kusech o 180°

navíc u katalogů (7 – 35 mm)
• katalogy urovnané ve stohu titulem dolů a uzavřenou hranou v jednom směru;
pokud je nutné otočit stoh, pak vždy titulem dolů,
uzavřené hrany jsou přitom ve stohu otočeny po každých 10 kusech o 180°

3D přílohy, vzorky zboží

• Dodání v kartonech, produkty jsou položeny na europaletách v jednom směru.
• Nezbytně nutně musí existovat příslušné prohlášení ohledně zatížitelnosti resp. stohovatelnosti hotových zásilek. Pokud nejsou stohovatelné, pak bude naúčtováno navýšení nákladů.

Nekonečné role papíru

• dodání na europaletách fixovaných klíny a zabalených v ochranné fólii proti znečištění, nejméně dvakrát ovázaných PET páskami
• vnitřní průměr dutinky role: 70 mm

Personalizace pomocí laserového tisku
• maximální průměr role: 1.300 mm (doporučujeme 1.200 mm kvůli možnému poškození role)
• maximální potiskovatelná šířka papíru: 463 mm pinless / 457 mm pinfeed
• maximální hmotnost role: 800 kg

Další zpracování – falcování
• maximální průměr role: 1 100 mm
• maximální potiskovatelná šířka papíru: 510 mm pinless / pinfeed
• maximální hmotnost role: 630 kg

Samolepicí etikety na roli
• Před dodáním samolepicích etiket na rolích musí být s KS-Europe odsouhlasen typ, vnější průměr a směr vinutí.
• Role vždy opatřit údajem o počtu navinutých etiket.
• Role umístit do eurotaineru a zajistit proti posunutí během přepravy.
• Maximální šířka etiket: 150 mm
• Jádro role: 76 mm

Bez personalizace
o maximální průměr role: 380 mm

K personalizaci
o maximální průměr role: 280 mm

Fólie
• dodání nastojato na europaletách zabalených ve fólii proti znečištění
• označení etiketou na jádru role s údaji o dodavateli, typu fólie, formátu, tloušťce a množství
• maximální průměr role: 400 mm
• vnitřní průměr dutinky role: 76 mm
• maximální hmotnost role: 75 kg

9. Uspořádání palet:

Palety je nutné zabalit bez přesahu. S pomocí účinných zabezpečení přepravy je třeba vyloučit deformace vyboulením nebo naklonění způsobené sesmeknutím nákladu a další škody při přepravě. Při zajištění palety s pomocí strečové fólie musí být dostatečným ovinutím podstavce zabezpečeno pevné spojení s nosičem nákladu. Pokud je to možné, je při uspořádání palet třeba dodržet vázané skládání vrstev. Navrstvená paleta musí být plochá a pokud možno končit ve stejné výšce, aby bylo umožněno stohování palet. To platí zejména při množství vyšším než 34 palet. Maximální výška palety činí 130 cm, maximální hmotnost palety činí 900 kg (v závislosti na produktu na paletě, viz bod 8). Při opásání palet je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny nebo ohnuty hrany příloh. Palety se na ložnou plochu přívěsu nakládají vždy v příčném směru, nikoliv v podélném směru.

10. Uznané balicí materiály a obaly

Uznané materiály jsou karton, fólie, ocelové pásky nebo plastové pásky (PE), krycí prkna a nálepky, které nebrání recyklaci materiálů. Kompozitní materiál není přípustný. Přímé balení zboží v podobě jednotlivých balení a/nebo skupinových balení je věcí dodavatele. Ten má svým výběrem příslušného balení, zabezpečení nákladové jednotky a pomůcek při nakládání zajistit, aby zboží dorazilo do svého cíle v řádném stavu. Platí příslušné předpisy zákona o recyklaci (Kreislaufwirtschaftsgesetz) a obalového řádu (Verpackungsordnung). Veškeré materiály použité k zabalení je nutné jednoznačně označit podle zákonných předpisů s pomocí příslušných symbolů.

11. Odchylky / výhrady přijetí:

Dodávky lišící se od této směrnice jsou spojené s výraznými vícenáklady pro příjem zboží. Proto si KS-Europe zásadně vyhrazuje právo odmítnout příjem zboží nebo dodavateli naúčtovat nezbytné vícenáklady.

Stav: únor 2020